Gibrid energiýa saklaýjy inwertory we gün batareýasyny nädip saýlamaly?

Taslama giriş

 Giriş- (2)

Üç adamdan ybarat bolan villa, üçek gurmak meýdany takmynan 80 inedördül metr.

Kuwwat sarp ediş derňewi

Fotowoltaik energiýa saklaýyş ulgamyny gurmazdan ozal, öýdäki ähli ýükleri we her ýüküň degişli mukdaryny we güýjüni sanamak zerur.

Oük

Güýç (KW)

QTY

Jemi

Çyra çyrasy 1

0.06

2

0.12

LED lampa 2

0.03

2

0.06

Sowadyjy

0.15

1

0.15

Kondisioner

2

1

2

TV

0.08

1

0.08

Kir ýuwujy maşyn

0,5

1

0,5

Gap-gaç ýuwýan maşyn

1.5

1

1.5

Induksiýa bişiriji

1.5

1

1.5

Jemi güýç

5.91

EleksiýaCost

Dürli sebitlerde elektrik derejesiniň derejesi, iň ýokary derejeden jülge elektrik bahasy we ş.m. ýaly dürli elektrik çykdajylary bar.

 Giriş (1)

PV moduly saýlamak we dizaýn

Gün paneliniň ulgamyny nädip düzmeli:

• Gün modullaryny gurup boljak ýer

• üçegiň ugry

• Gün paneliniň we inwertoryň gabat gelmegi

Bellik: Energiýa saklaýyş ulgamlary, tor bilen baglanyşykly ulgamlardan has köp üpjün edilip bilner.

 Giriş (3)

Gibrid inwertory nädip saýlamaly?

  1. Görnüşi

Täze ulgam üçin gibrid inwertory saýlaň.Retrofit ulgamy üçin AC birikdirilen inwertory saýlaň.

  1. Toruň laýyklygy: Bir fazaly ýa-da üç fazaly
  2. Batareýanyň naprýa .eniýesi: batareýa we batareýanyň bahasy we ş.m.
  3. Kuwwaty: Fotowoltaik gün panelleriniň gurnamalary we ulanylýan energiýa.

Esasy batareýa

 

Lityum demir fosfat batareýasy Gurşun-kislota batareýalary
 Giriş (4)  Giriş (5)
• BMS bilen• Uzak aýlawly ömri• Uzak kepillik• Takyk gözegçilik maglumatlary

• Akymyň ýokary çuňlugy

• BMS ýok• Gysga aýlawly ömri• Gysga kepillik• Satuwdan soňky meseleleri kesgitlemek kyn

• Akymyň pes çuňlugy

Batareýanyň kuwwatynyň konfigurasiýasy

Umuman aýdanyňda, batareýanyň kuwwaty ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner.

  1. Akymyň güýji
  2. Elýeterli ýük wagty
  3. Çykdajylar we peýdalar

Batareýanyň kuwwatyna täsir edýän faktorlar

Batareýa saýlanylanda, batareýanyň parametrlerinde bellenen batareýanyň kuwwaty aslynda batareýanyň teoretiki kuwwatydyr.Amaly programmalarda, esasanam fotowoltaik inwertora birikdirilende, ulgamyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin DOD parametri düzülýär.

Batareýanyň kuwwaty taslanylanda, hasaplamamyzyň netijesi batareýanyň täsirli güýji, ýagny batareýanyň zarýad bermäge ukyply güýji bolmalydyr.Netijeli kuwwaty bilenden soň, batareýanyň DOD-ny hem göz öňünde tutmaly,

Batareýanyň güýji = batareýanyň täsirli güýji / DOD%

System netijeliligi

Fotowoltaik gün paneli iň ýokary öwrüliş netijeliligi 98,5%
Batareýanyň zarýadynyň iň ýokary öwrülişi 94%
Europeanewropanyň netijeliligi 97%
Pes woltly batareýalaryň öwrüliş netijeliligi, adatça, dizaýn hem göz öňünde tutulmaly pv panellerinden pesdir.

 

Batareýanyň kuwwatynyň margin dizaýny

 Giriş (6)

• Fotowoltaik elektrik öndürmegiň durnuksyzlygy

• Meýilleşdirilmedik ýük güýji sarp etmek

• Kuwwatyň ýitmegi

• Batareýanyň kuwwatynyň ýitmegi

Netije

Self-ulanmak Toruň daşynda ätiýaçlyk güýji ulanmak
PV kuwwaty:meýdany we üçegiň ugryinwertor bilen utgaşyklyk.Inwertor:gözenegiň görnüşi we zerur güýç.

Batareýanyň kuwwaty:

öý hojalygynyň güýji we gündelik elektrik energiýasy

PV kuwwaty:meýdany we üçegiň ugryinwertor bilen utgaşyklyk.Inwertor:gözenegiň görnüşi we zerur güýç.

Batareýanyň kuwwaty:Has köp batareýa zerur bolan gije elektrik wagty we güýç sarp etmek.

 


Poçta wagty: 13-2022-nji oktýabr