Habarlar

 • Silikon materiallary yzly-yzyna 9 ýyl ýokarlandy we ösüş azaldy.Biz ätiýaçlyk edip bilerismi?

  15-nji sentýabrda irden Hytaýyň Reňkli metallar senagaty birleşiginiň kremniý senagaty bölümi gün derejesindäki polisilikonyň iň soňky bahasyny yglan etdi.N görnüşli materiallaryň geleşik bahasy 90,000-99,000 ýuana / tonna boldy, ortaça 92,300 ýuana / tonna, şol bir ...
  Koprak oka
 • Öý elektrik stansiýasyny nädip gurmaly?

  Öý elektrik stansiýasyny nädip gurmaly?

  01 Dizaýn saýlama tapgyry - Jaýy gözden geçireniňizden soň, fotowoltaik modullary üçek meýdanyna görä tertipläň, fotowoltaik modullaryň kuwwatyny hasaplaň we şol bir wagtyň özünde kabelleriň ýerleşişini we inwertoryň, batareýanyň we paýlanyşyň ýagdaýyny kesgitläň. guty;...
  Koprak oka
 • Temperatureokary temperatura we ýyldyrym duýduryşy!Elektrik stansiýasyny nädip has durnukly işletmeli?

  Tomusda fotoelektrik elektrik stansiýalary ýokary temperatura, ýyldyrym we güýçli ýagyş ýaly agyr howa täsir edýär.Fotowoltaik elektrik stansiýalarynyň durnuklylygyny inwertor dizaýny, umumy elektrik stansiýasynyň dizaýny we gurluşygy nukdaýnazaryndan nädip ýokarlandyrmaly?01 Yssy howa - Bu ýyl, ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik modulyň sitatasy “bulam-bujarlyk” başlaýar

  Häzirki wagtda hiç bir sitata gün panelleriniň esasy bahasyny görkezip bilmez.Uly göwrümli maýadarlaryň merkezleşdirilen satyn almalarynyň bahasy tapawudy 1,5x RMB / wattdan 1.8 RMB / watt aralygynda üýtgese, fotowoltaik pudagynyň esasy bahasy hem islendik wagt üýtgeýär.& nbs ...
  Koprak oka
 • Gün öýjükleri üçin “Perowskit” -iň oňaýly taraplary

  Gün öýjükleri üçin “Perowskit” -iň oňaýly taraplary

  Fotowoltaik pudagynda soňky ýyllarda perowskite uly isleg bildirilýär.Gün öýjükleri pudagynda “iň halanýan” hökmünde ýüze çykmagynyň sebäbi, özboluşly şertleri bilen baglanyşykly.Kalsiý titanium magdanynyň ajaýyp fotoelektrik aýratynlyklary, ýönekeý taýýarlyk prosesi, ...
  Koprak oka
 • Silikon materialy ilkinji gezek 200 RMB-den aşak düşdi, näme üçin has girdejili?

  Silikon materialy ilkinji gezek 200 RMB-den aşak düşdi, näme üçin has girdejili?

  Polisilikonyň bahasy 200 ýuandan / kg-dan aşak düşdi we aşak düşýän kanala girendigi şübhesiz.Mart aýynda modul öndürijileriniň sargytlary doldy we modullaryň oturdylan kuwwaty aprel aýynda birneme ýokarlanar we gurlan kuwwat tizlenip başlar ...
  Koprak oka
 • HJT Xingui Baoxin Technology, toplumlaýyn önümçilik kuwwatyny 3 milliard artdyrmagy meýilleşdirýär

  HJT Xingui Baoxin Technology, toplumlaýyn önümçilik kuwwatyny 3 milliard artdyrmagy meýilleşdirýär

  13-nji martda “Baoxin Technology” (SZ: 002514) “Aýratyn obýektleriň deslapky meýilnamasyna A-paýnamalaryň 2023-nji ýylda çykarylmagy” neşir edildi, kompaniýa 35-den gowrak ýörite maksatnama bermekçi, şol sanda hakyky gözegçi jenap Ma Wei. tarapyndan dolandyrylýan kompaniýa ýa-da guramalar Aýratyn zatlar ...
  Koprak oka
 • Alicosolar 210mm gün öýjükli gün panelleri

  Alicosolar 210mm gün öýjükli gün panelleri

  Gün energiýasy, tygşytlylygy we daşky gurşaw taýdan arassalygy sebäpli köp öý eýeleri üçin meşhur saýlama öwrüldi.“Alicosolar” gün modullary, iň ýokary energiýa çykaryşyny we pesligini döredýän M12 ululygy (210mm) gün öýjükleriniň täzeçilligi bilen ideal çözgüt hödürleýär ...
  Koprak oka
 • AFCI ýaly möhüm akylly wyklýuçatel näme?

  AFCI ýaly möhüm akylly wyklýuçatel näme?

  Gün energiýasy ulgamynyň DC tarapyndaky naprýa .eniýe 1500V çenli ýokarlanýar we 210 öýjügiň mahabatlandyrylmagy we ulanylmagy tutuş fotoelektrik ulgamynyň elektrik howpsuzlygy üçin has ýokary talaplary öňe sürýär.Ulgam naprýa .eniýesi ýokarlanandan soň, izolýasiýa üçin kynçylyk döredýär ...
  Koprak oka
 • Gibrid energiýa saklaýjy inwertory we gün batareýasyny nädip saýlamaly?

  Gibrid energiýa saklaýjy inwertory we gün batareýasyny nädip saýlamaly?

  Taslamanyň tanyşdyrylyşy Üç adamdan ybarat bir villa, üçek gurmak meýdany takmynan 80 inedördül metr.Kuwwat sarp ediş derňewi Fotowoltaik energiýa saklaýyş ulgamyny gurmazdan ozal, öýdäki ähli ýükleri we degişli mukdar we güýji sanap geçmeli ...
  Koprak oka
 • DC / AC Power Ratio dizaýn çözgüdi

  DC / AC Power Ratio dizaýn çözgüdi

  Fotowoltaik elektrik stansiýasy ulgamynyň dizaýnynda, fotowoltaik modullaryň oturdylan kuwwatynyň inwertoryň bahalandyrylan kuwwatyna bolan gatnaşygy DC / AC Power Ratio , Bu örän möhüm dizaýn parametri. “Fotowoltaik elektrik öndüriş ulgamynyň netijeliligi Standart ...
  Koprak oka
 • Kuwwat öndürmek aslynda 15% az, Gün energiýasy ulgamy şeýle gurlan bolsa.

  Kuwwat öndürmek aslynda 15% az, Gün energiýasy ulgamy şeýle gurlan bolsa.

  Sözbaşy Jaýyň beton üçegi bar bolsa, gündogardan günbatara ýa-da günbatara gündogara tarap seredýär.Gün panelleri günorta tarap düzülendirmi ýa-da jaýyň ugruna görä?Jaýyň ugruna görä düzüliş, elbetde has owadan, ýöne güýçde belli bir tapawut bar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4