Hemmesi bir batareýa energiýa saklaýyş ulgamlarynda

 • OPzV gaty döwlet batareýasy HEMMESI BIR BATERI ENA ENERGI STA SAKLAMA ulgamYNDA

  OPzV gaty döwlet batareýasy HEMMESI BIR BATERI ENA ENERGI STA SAKLAMA ulgamYNDA

  Batareýa energiýa ammary

  Custöriteleşdirilen önüm

  OPzV gaty döwlet batareýasy, ulanyjy tarapynda energiýa saklamakda, iň ýokary sakgal we elektrik öndüriji tarapynda we ýygylyk moduliýasynda giňden ulanylyp bilner.Batareýalar howpsuz, ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa we ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz.Köne batareýany gaýtadan ulanyp bolýar.Çig malyň bahasy durnukly, başlangyç maýa goýum bahasy pes we maýa goýumynyň girdejisi ýokary.OPzV batareýasynyň ömri onlarça ýyllap üstünlikli ulanylýar.

 • LITI HEMMESI BIR BATERI ENA ENERGI STA SAKLAMA ulgamYNDA

  LITI HEMMESI BIR BATERI ENA ENERGI STA SAKLAMA ulgamYNDA

  Birinji synp saklaýjy batareýalary we PCS ulanyň, önümler senagat we söwda energiýasy ýaly dürli ssenariýalarda ulanylýarstorage,

  Tor bilen birikdirilen we daşarky ulgam ýaly dürli ulgam arhitekturalaryna laýyk gelýär we senagat we täjirçilik ulanyjylaryna netijeliligi gazanmak üçin pudagyň esasy EMS-i bilen gabat gelýär

  dolandyryş we energiýa çykdajylaryny optimizasiýa etmek we energiýa paýlaýyş aktiwleriniň ulanylyş tizligini ýokarlandyrmak

  Girdejini artdyrmak: windeliň we gün energiýasynyň artykmaçlygyndan ýüz öwürmek meselesini çözüň

  Loadüküň iň ýokary üýtgemegi, kesgitlenen bahasyna görä gözegçilik we zarýad beriş prosesine gözegçilik etmek we energiýa sarp etmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak

  Iň ýokary ýük güýjüni azaltmak: täze transformator we paýlaýyş enjamlaryna maýa goýumlaryny we esasy elektrik çykdajylaryny azaltmak

  Kuwwatly pik ýüküň üýtgemegi we pik-jülgäniň arbitra .y

  Potensialy giňeltmek üçin çykdajylary azaltmak: transformatoryň artykmaç ýüklenmegi meselesini çözmek, transformatoryň kuwwatyny giňeltmek meýilnamasyny çalyşmak, mikro-tor gurmak, elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we elektrik çykdajylaryny azaltmak

  Elektrik toruna ýük üýtgemeleriniň täsirini azaltmak üçin ýük egrisini tekizläň