DC / AC Power Ratio dizaýn çözgüdi

Fotowoltaik elektrik stansiýasy ulgamynyň dizaýnynda, fotowoltaik modullaryň oturdylan kuwwatynyň inwertoryň bahalandyrylan kuwwatyna gatnaşygy DC / AC Power Ratio is

Örän möhüm dizaýn parametri. 2012-nji ýylda çykan “Fotowoltaik energiýa öndüriş ulgamynyň netijeliligi standartynda” kuwwatlyk gatnaşygy 1: 1 laýyklykda işlenip düzüldi, ýöne ýagtylyk şertleriniň we temperaturanyň täsiri sebäpli fotowoltaik modullar ýetip bilmeýär nominal güýç köplenç we inwertor esasan hemmesi doly güýjünden az işleýär we köplenç güýji ýitirmek tapgyrynda.

2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda çykarylan standartda fotoelektrik stansiýalarynyň kuwwaty doly liberallaşdyryldy we komponentleriň we inwertorlaryň iň ýokary gatnaşygy 1.8: 1-e ýetdi.Täze standart komponentlere we inwertorlara içerki islegi ep-esli ýokarlandyrar.Elektrik energiýasynyň bahasyny azaldyp, fotowoltaik deňlik döwrüniň gelmegini çaltlaşdyryp biler.

Bu kagyz, Şandongda paýlanan fotoelektrik ulgamyny mysal hökmünde alar we fotowoltaik modullaryň hakyky öndürijilik güýji, çakdanaşa üpjünçiligiň netijesinde ýitgileriň paýy we ykdysadyýet nukdaýnazaryndan seljerer.

01

Gün panellerini aşa köp üpjün etmek tendensiýasy

-

Häzirki wagtda dünýädäki fotoelektrik stansiýalarynyň ortaça artykmaç üpjünçiligi 120% bilen 140% arasynda.Artykmaç üpjün etmegiň esasy sebäbi, PV modullarynyň hakyky iş wagtynda iň ýokary pik güýjüne ýetip bilmezligi.Täsir ediji faktorlar include

1). Radiasiýa ýeterlik däl (gyş)

2). Daşky gurşawyň temperaturasy

3) .Kir we tozan blokirlemek

4). Gün şöhlesiniň ugry günüň dowamynda optimal däl (yzarlaýyş ýaýlary faktordan az)

5) .Görite modulyň ýapylmagy: birinji ýylda 3%, ondan soň ýylda 0,7%

6). Gün modullarynyň setirleriniň içinde we arasynda ýitgileri deňeşdirmek

AC güýç gatnaşygy dizaýn çözgüdi1

Dürli artykmaç üpjünçilik gatnaşygy bolan gündelik elektrik öndüriji egriler

Soňky ýyllarda fotowoltaik ulgamlaryň çakdanaşa gatnaşygy artýan tendensiýany görkezdi.

Ulgamyň ýitmeginiň sebäplerinden başga-da, soňky ýyllarda komponentleriň bahalarynyň hasam peselmegi we inwertor tehnologiýasynyň kämilleşmegi, birikdirilip bilinjek setirleriň sanynyň köpelmegine sebäp boldy, artykmaç üpjünçiligi has tygşytly etdi. , komponentleriň aşa köp üpjün edilmegi elektrik energiýasynyň bahasyny hem peseldip biler we şeýlelik bilen taslamanyň içerki girdejisini ýokarlandyryp biler, şonuň üçin taslama maýa goýumlarynyň töwekgelçilige garşy ukyplylygy ýokarlanar.

Mundan başga-da, ýokary kuwwatly fotoelektrik modullary fotowoltaik pudagynyň ösüşiniň esasy ugruna öwrüldi, bu bolsa komponentleriň aşa köp üpjün edilmegini we öý fotoelektrik gurnalan kuwwatynyň artmagyny hasam artdyrýar.

Aboveokardaky faktorlara esaslanyp, artykmaç üpjün etmek fotoelektrik taslamasynyň dizaýnyna öwrüldi.

02

Kuwwat öndürmek we çykdajylaryň derňewi

-

Mysal hökmünde eýesi tarapyndan goýlan 6kW öý fotoelektrik stansiýasyny alyp, paýlanan bazarda köplenç ulanylýan LONGi 540W modullary saýlanýar.Bir günde ortaça 20 kWt elektrik öndürip boljakdygy we ýyllyk elektrik öndüriş kuwwatynyň takmynan 7,300 kWt sagatda öndüriljekdigi çak edilýär.

Komponentleriň elektrik parametrlerine görä, iň ýokary iş nokadynyň iş toky 13A.Bazardaky esasy inwertor GoodWe GW6000-DNS-30 saýlaň.Bu inwertoryň iň ýokary giriş akymy häzirki bazara uýgunlaşyp bilýän 16A.ýokary tok komponentleri.Şandong welaýatynyň antantaý şäherinde ýagtylyk çeşmeleriniň ýyllyk umumy radiasiýasynyň 30 ýyllyk ortaça bahasyny göz öňünde tutup, aşa köp gatnaşygy bolan dürli ulgamlar seljerildi.

2.1 ulgamyň netijeliligi

Bir tarapdan, aşa köp üpjün etmek elektrik energiýasyny öndürmegi artdyrýar, beýleki tarapdan, DC tarapynda gün modullarynyň sanynyň köpelmegi, gün simlerinde gün modullarynyň deň ýitmegi we ýitmegi sebäpli DC liniýasynyň ýokarlanmagy, şonuň üçin ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin iň amatly kuwwat gatnaşygy bar.PVsyst simulýasiýasyndan soň, 6kVA ulgamynyň dürli kuwwatlyklary boýunça ulgamyň netijeliligini alyp bolýar.Aşakdaky tablisada görkezilişi ýaly, kuwwatlyk derejesi 1,1 töweregi bolanda ulgamyň netijeliligi iň ýokary derejä ýetýär, bu hem komponentleriň ulanylyş tizliginiň şu wagt iň ýokarydygyny aňladýar.

AC güýç gatnaşygy dizaýn çözgüdi2

Ulgam netijeliligi we dürli kuwwat derejesi bolan ýyllyk energiýa öndürmek

2.2 energiýa öndürmek we girdeji

Dürli artykmaç üpjünçilik derejelerinde ulgamyň netijeliligine we 20 ýylda modullaryň teoretiki çüýremegine görä, dürli kuwwatlylygy üpjün edýän gatnaşygy boýunça ýyllyk elektrik öndürip bolýar.Torda elektrik energiýasynyň bahasy 0.395 ýuana / kWt (Şandongda kükürtlenen kömür üçin esasy elektrik bahasy) görä, ýyllyk elektrik satuw girdejisi hasaplanýar.Hasaplama netijeleri ýokardaky tablisada görkezilýär.

2.3 Çykdajylaryň derňewi

Bahasy, öý fotoelektrik taslamalaryny ulanyjylaryň has köp aladalandyrýan zadydyr. Olardan fotoelektrik modullary we inwertorlar esasy enjam materiallary we fotowoltaik ýaýlar, gorag enjamlary we kabeller ýaly beýleki kömekçi materiallar, şeýle hem taslama üçin gurnama çykdajylary. gurluşyk. Mundan başga-da, ulanyjylar fotoelektrik stansiýalaryny saklamak üçin çykdajylary hem göz öňünde tutmalydyrlar.Bejerişiň ortaça bahasy umumy maýa goýum bahasynyň takmynan 1% -den 3% -ine deňdir.Jemi bahasy, fotoelektrik modullary takmynan 50% -den 60% -e çenli.Costokardaky çykdajy çykdajy elementlerine esaslanyp, häzirki öý fotoelektrik bahasynyň bahasy, aşakdaky tablisada görkezilişi ýaly takmynan :

AC güýç gatnaşygy dizaýn çözgüdi3

Identaşaýyş PV ulgamlarynyň takmynan bahasy

Artykmaç üpjün ediş derejesi dürli-dürli bolansoň, ulgamyň bahasy komponentleri, ýaýlary, DC kabellerini we gurnama töleglerini hem öz içine alýar.Aboveokardaky tablisa görä, aşaky suratda görkezilişi ýaly, aşa köp üpjün ediş gatnaşyklarynyň bahasy hasaplanyp bilner.

AC güýç gatnaşygy dizaýn çözgüdi4

Dürli artykmaç gözegçilik derejelerinde ulgam çykdajylary, peýdalary we netijeliligi

03

Peýdanyň artmagy derňewi

-

Aboveokardaky derňewden, ýyllyk üpjünçiligiň we girdejiniň artykmaç üpjünçiligiň artmagy bilen köpeljekdigine garamazdan, maýa goýumlarynyň bahasynyň hem ýokarlanjakdygyny görmek bolýar.Mundan başga-da, ýokardaky tablisa jübütlenende ulgamyň netijeliliginiň 1,1 esse ýokarydygyny görkezýär. Şonuň üçin tehniki nukdaýnazardan seredeniňde 1,1x artykmaçlyk iň amatlydyr.

Muňa garamazdan, maýa goýujylaryň nukdaýnazaryndan fotoelektrik ulgamlarynyň dizaýnyna tehniki nukdaýnazardan garamak ýeterlik däl.Artykmaç paýlanyşyň maýa goýum girdejilerine ykdysady nukdaýnazardan täsirini seljermek zerurdyr.

Aboveokardaky dürli mümkinçilikler boýunça maýa goýum çykdajylaryna we energiýa öndürmek girdejilerine görä ulgamyň 20 ýyllyk kWt bahasy we salgytdan öňki içerki girdeji hasaplanyp bilner.

AC güýç gatnaşygy dizaýn çözgüdi5

LCOE we IRR dürli çaklaýyş derejesinde

Aboveokardaky suratdan görnüşi ýaly, kuwwat paýlanyş gatnaşygy az bolanda, kuwwat paýlanyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen ulgamyň elektrik energiýasy we girdejisi ýokarlanýar we bu döwürde artýan girdeji artykmaç çykdajylary ýapyp biler. Bölüniş. Kuwwatlylyk gatnaşygy gaty uly bolanda, goşulan bölegiň kuwwatynyň çägini kem-kemden ýokarlandyrmak we setir ýitgileriniň ýokarlanmagy ýaly faktorlar sebäpli ulgamyň içerki gaýdyp geliş tizligi kem-kemden azalýar.Potensial gatnaşygy 1,5 bolanda, ulgam maýa goýumlarynyň IRR içerki girdejisi iň uludyr.Şonuň üçin tygşytly nukdaýnazardan 1.5: 1 bu ulgam üçin iň amatly kuwwat gatnaşygydyr.

Aboveokardaky ýaly usul arkaly dürli kuwwatly ulgamyň optimal kuwwat gatnaşygy ykdysadyýet nukdaýnazaryndan hasaplanýar we netijeler aşakdaky ýaly :

AC güýç gatnaşygy dizaýn çözgüdi6

04

Epilogue

-

Dürli kuwwatlylyk şertlerinde Şandongyň gün çeşmesi maglumatlaryny ulanmak bilen, ýitirilenden soň inwertora ýetýän fotoelektrik modulynyň güýji hasaplanýar.Kuwwatlylyk gatnaşygy 1,1 bolanda ulgamyň ýitgisi iň kiçi we komponentleriň ulanylyş derejesi şu wagt iň ýokarydyr. Şeýle-de bolsa, ykdysady nukdaýnazardan seredeniňde, kuwwatlylyk gatnaşygy 1,5 bolanda, fotoelektrik taslamalarynyň girdejisi iň ýokarydyr .Fotowoltaik ulgam döredilende diňe bir tehniki faktorlar boýunça komponentleriň ulanylyş tizligi göz öňünde tutulman, eýsem taslama dizaýnynyň ykdysadyýeti hem ykdysadyýetdir.Ykdysady hasaplamanyň üsti bilen, 8kW ulgamy 1.3 artykmaç üpjün edilende iň tygşytly, 10kW ulgamy 1.2 aşa üpjün edilende iň tygşytly, 15kW ulgamy 1.2 bolsa aşa üpjün edilende iň tygşytlydyr .

Senagatda we söwdada kuwwatlyk derejesini ykdysady hasaplamak üçin şol bir usul ulanylanda, ulgamyň bir watt bahasynyň arzanlamagy sebäpli ykdysady taýdan amatly kuwwat gatnaşygy has ýokary bolar.Mundan başga-da, bazar sebäpleri sebäpli fotowoltaik ulgamlaryň bahasy hem üýtgäp biler, bu hem optimal kuwwatlyk gatnaşygy hasaplamaga uly täsir eder.Bu, şeýle hem, dürli ýurtlaryň fotoelektrik ulgamlarynyň dizaýn kuwwatyna bolan çäklendirmelerini goýbermeginiň esasy sebäbi.


Iş wagty: 28-2022-nji sentýabr