12kw 15kw 20kw 25kw Batareýa inwertory bilen gözenekli gün ulgamy

Gysga düşündiriş:

Gridden daşarky gün ulgamlaryny ulaldanyňyzda esasy pikirler

  • Gündelik ortaça energiýa sarp edilişi (kWt) - Tomus we gyş
  • Iň ýokary ýük (kWt) - loadüklerden çekilýän iň ýokary güýç
  • Ortaça üznüksiz ýük (kWt)
  • Gün şöhlesi - Locationerleşýän ýeri, howasy, ugry we kölegesi
  • Powertiýaçlyk güýç opsiýalary - Howanyň ýaramazlygy ýa-da ýapylmagy wagtynda

Aboveokardaky pikirleri göz öňünde tutup, setden daşarky güýç ulgamynyň esasy bölegi batareýanyň inwertor-zarýad berijisi bolup, köplenç köp reverimli inwertor diýlip atlandyrylýar, sebäbi olar adatça setden daşarda ýa-da torda işleýärler.

Gün hünärmeni, haýsy görnüşiň we ululygyň inwertorynyň şahsy zerurlyklaryňyza has laýykdygyny kesgitlemek üçin ýük tablisasy diýilýän zady bir ýere jemlemeli.Gün massiwini, batareýany we ätiýaçlyk generatoryny ölçemek üçin jikme-jik ýük tablisasy hem talap edilýär.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Sazlama jikme-jigi

10KW Off Grid Gün energiýasy ulgamynyň komponentleriniň sanawy
Haryt Model Düşündiriş Mukdar
1 Gün paneli Mono 480W gün paneli 14 sany
2 Batareýa 12V 200Ah (sazlap bolýar) 8 sany
3 Grid inwertory 10KW standart set 1 toplum
4 Gün zarýadyny dolandyryjy 96V 50Ah DC (LED displeý) 1 toplum
5 Gün monta .y Dam örtügi ýa-da ýerüsti gün monta .y (omöriteleşdirilen) 1 toplum
6 PV kombinator gutusy Çörek döwüjisi / ningyldyrymdan goramak 1 toplum
7 Kabel Halkara standart 4mm² 100 metr
8 MC4 30A / 1000V DC 1 toplum
Has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, maňa ýüz tutuň >>> Gözleg iberiň
Ora-da göni e-poçta iberiň: sales02 (@) alicosolar.com
Jübi / Whatspp: 18652455891 Weçat: zhousd1012

GRID TIED SOLAR PANEL ulgamYNYEN PEENDASY

1. Jemgyýetçilik toruna giriş ýok
Toruň daşynda ýerleşýän gün energiýasy ulgamynyň iň özüne çekiji aýratynlygy, hakykatdanam energiýa garaşsyz bolup biljekdigiňizdir.Iň aýdyň peýdadan peýdalanyp bilersiňiz: elektrik togy ýok.

2. Özüňe ýeterlik energiýa bol
Energiýanyň öz-özüni üpjün etmegi hem howpsuzlygyň bir görnüşidir.Peýdaly setdäki elektrik togunyň kesilmegi, setden daşdaky gün ulgamlaryna täsir etmeýär. Duýmak pul tygşytlamakdan has möhümdir.

3. Öýüňiziň klapanyny ýokarlandyrmak

Häzirki wagtda gözenegiň daşynda ýerleşýän gün energiýasy ulgamlary size zerur ähli funksiýalary üpjün edip biler.Käbir ýagdaýlarda, energiýa garaşsyz bolanyňyzdan soň öýüňiziň bahasyny ýokarlandyryp bilersiňiz.

   Gün paneli 7

SOLAR panelleri

> 25 ýyl kepillik

> Iň ýokary öwrülişik netijeliligi 17%

> Hapa we tozandan şöhlelendiriji we topraga garşy ýer ýitgisi

> Ajaýyp mehaniki ýük garşylygy

> PID çydamly, ýokary duz we ammiak garşylygy

Batareýa

> Agm batareýa
> Gel batareýasy
> 2V, 12V

 indeks
                

SOLAR INVERTER

> Öçürilen set inwertory
> Gurlan MPPT zarýad 50A çenli

> Has köp güýje ýetmek üçin paralel baglanyşykda boluň

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

 

> Identaşaýyş üçegi (çukurlanan üçek)
> Söwda üçegi (tekiz üçek we ussahananyň üçegi)
> Soler Gününi gurmak ulgamy
> Dik diwar gün monta system ulgamy
> Alýumin gurluşynyň gün gurnama ulgamy
> Awtoulag duralgasy gün gurnama ulgamy

 
  

AKSESSUARLAR

> PV kabeli 4mm2 6mm2 10mm2 we ş.m.

> AC kabeli
> DC / AC wyklýuçateller

> DC / AC döwüjiler
> AC / DC kombinator gutusy

> Gurallar sumkasy

Kompaniýanyň infromasiýasy

“Alicosolar” gowy enjamlaşdyrylan synag desgalary we güýçli tehniki güýji bolan gün energiýasy ulgamyny öndüriji. Jingjiang şäherinde Şanhaý howa menzilinden awtoulag bilen 2 sagat uzaklykda ýerleşýär.

Alikosolar, gözleg we barlag işlerinde ýöriteleşendir.Biz set ulgamynda, setden daşgary ulgamda we biri-biri bilen gün ulgamynda jemlenýäris.Gün paneli, gün batareýasy, gün inwertory we ş.m. öndürýän zawodymyz bar.

“Alicosolar” Germaniýadan, Italiýadan we Japanaponiýadan ösen awtomatiki önümçilik enjamlaryny hödürledi.

Önümlerimiz global we ulanyjylar tarapyndan ynamdar.Dizaýn, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmat üçin bir nokatly hyzmat berip bileris.Biz siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

indeks

Näme üçin bizi saýlamaly?

2008-nji ýylda döredilen 500MW gün paneliniň önümçilik kuwwaty, millionlarça batareýa, zarýad gözegçiligi we nasos satyn alyş kuwwaty.Hakyky zawod, zawodyň göni satuwy, arzan bahasy.

Mugt dizaýn, Düzülip bilinýän, çalt eltip bermek, bir nokatly hyzmat we satuwdan soň jogapkärçilikli hyzmat.

15 ýyldan gowrak tejribe, Germaniýa tehnologiýasy, berk hil gözegçiligi we güýçli gaplamak.Uzakdan gurnama gollanmasyny, ygtybarly we durnukly teklip ediň.

T / T, PAYPAL, L / C, Ali söwda kepilligi ... we ş.m. ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul ediň.

Töleg giriş

Gaplamak we eltip bermek

Taslama görkezişi  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň